سپهرنامه tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com 2019-08-22T22:33:35+01:00 mihanblog.com شهروند 2016-08-24T06:00:10+01:00 2016-08-24T06:00:10+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/18 جعفر سپهری چشم اندازهای اورگونبر بام نیمروزلاله‌های نگونسار؛ اشک سیاووش در گلستان کوهمرنجاب؛ مروارید کویرجهرم ـ معبد خورشید ـ غار ورادیدنی های طبیعی نراقتَش کوه (گنبد لران) رامهرمز؛ سرزمین آتش جاودانآذرگشسب ـ شیز ـ تخت سلیمانتنگه ساواشی (سیاووشی) فیروزکوهدریاچه اَلُو بوم؛ سرزمین آتشینکوالیه؛ زادگاه و آرامگاه کاوه آهنگربر فراز تندباد: فریم ـ برج رسکتماداکتو – مهرگان‌گزگسرزمین آتش ایزدی؛گرچال ـ دشت هویج لواسانآتش بر فراز کوه ـ نیاسریاقوت

چشم اندازهای اورگون

بر بام نیمروز

لاله‌های نگونسار؛ اشک سیاووش در گلستان کوه

مرنجاب؛ مروارید کویر

جهرم ـ معبد خورشید ـ غار ورا

دیدنی های طبیعی نراق

تَش کوه (گنبد لران) رامهرمز؛ سرزمین آتش جاودان

آذرگشسب ـ شیز ـ تخت سلیمان

تنگه ساواشی (سیاووشی) فیروزکوه

دریاچه اَلُو بوم؛ سرزمین آتشین

کوالیه؛ زادگاه و آرامگاه کاوه آهنگر

بر فراز تندباد: فریم ـ برج رسکت

ماداکتو – مهرگان‌گزگ

سرزمین آتش ایزدی؛گرچال ـ دشت هویج لواسان

آتش بر فراز کوه ـ نیاسر

یاقوت جنگل: دژ رودخان

آبادان= اوپاتان: مرزبانان دریا

ایزیرتو، (بوکان) سرزمین چشمه‌ساران

دژ اژدها پیکر ـ لار

جزیره کثیری

آبشار نوژیان

نگین الموت ـ دریاچه اُوان

ورزنه؛ شهر سپیدجامگان

گنبد سلطانیه، شکارگاه شاهین

جزیره خارگ؛نیایشگاه ایزدبانوی آب‌ها

جزیره خارگ

خون اژدها 

سرمستِ شورمست

شیرپلا ـ دژ کیقباد

برم دلک - چشمه عشاق

آرتاویل؛ شهر مقدس

آبشار کمرد - نخستین گام آرش

مهرابه سهند


تیشتر - ایزدبانوی آب آفرین

گذرگاه خورشید - شهرستانک

واپسین جانپناه، غار کرفتو

پلنگ چال

شیروخورشید خزر

خورهه – شهر خورشید


نگین مهروان - دریاچه زریوار
     
اژدهای کوهستان     
     
آبشار شاهاندشت - واپسین تخت گاه        
       
چشمه ثریا - دیدار شیرین        
       

در کوچه‌سار ماه ـ دریاچه پری


گِل افشان فیروزشاه – نهان‌گاه فیروز


رصدگاه زرتشت؟


ارگ گوگد – گلپایگان


آبشار خَرو ـ نیشابور


قصر زرین - باد، آب، سورت

دانشگاه - خانه ایرانی در مونت کالرو - موناکو

خانه دیو سپید - کُلک چال

آیینه خلیج فارس - سیراف 

آتش آلامو 


در بارگاه فرمانروای کوهستان

...
     
    ..........


 


]]>
ماهنامه پیام دریا 2016-06-22T05:40:10+01:00 2016-06-22T05:40:10+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/8 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه پیام دریا"جلد کتاب تاریخچه دریانوردی ایرانیان"1 - خاقان دریا و PDF آن2 - نبرد بوشهر 3 - نخستین آبراه میان خلیج فارس و دریای مازندران و PDF  آن4 - دریانوردی كه به مدار بدون باد رسید و PDF آن5 - سفرنامه دریایی «هانون» و «هیمیلكون» دریانورد ایرانی در سواحل اروپا  6 -  آبراهی كه ایرانیان در یونان ساختند      7 - دانش آب شناسی در ایران باستان و PDF آن    8 - چراغی بر فراز دریاها و PDF آن    نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه پیام
دریا"جلد کتاب تاریخچه دریانوردی
ایرانیان"


1 - خاقان دریا و PDF آن
2 - نبرد بوشهر
3 - نخستین آبراه میان خلیج فارس و دریای
مازندران
و PDF  آن
4 -
دریانوردی كه به مدار بدون باد
رسید
و PDF آن
5 - 
سفرنامه دریایی «هانون»
و «هیمیلكون» دریانورد ایرانی در سواحل
اروپا
 
6 - 
آبراهی كه ایرانیان در یونان
ساختند
     
7 -
دانش آب شناسی در ایران
باستان
و PDF آن   
8 -
چراغی بر فراز
دریاها
و PDF آن   
9 - 
توفان های موسمی
    
10 -
دریانوردان ایرانی در دوران
اسلامی
  
11 -
صنعت دریایی ایران در دوره افشاریه
و PDF آن
12 -  شیرین دریابانوی ایرانی و PDF  آن
13 -  
نبرد اروند و PDF
آن
14 - 
دوران رونق دریانوردی و PDF
آن 
15 - 
گردبادهای دریایی و PDF
  آن  
16 -  
غم نامه كشتی سلطنتی ایران در دریای خزر
و
PDF
آن 
17 -  
مشكلات فرا روی گردشگری دریایی كدامند؟ و PDF
آن
18 - 
دریانوردی ایران در دوران
اشكانیان
  و PDF آن (نبرد دریایی با روم)
19 - 
دریانوردی ایرانیان در زمان اشکانیان و PDF
آن (نبرد دریای مازندران) 
20 -
دریانوردی ایرانیان در دوران اشکانیان و PDF
آن (تجارت دریایی)
21 -
تیشتر(شوشتر) ایزد بانوی آب آفرین  و PDF  آن
22 -
پرورش آبزیان در دوران كهن و PDF
آن

23 - 
اقتدار دریایی پارس در دوران
ساسانیان

و
PDF 
آن

24 -
دریانوردی ایرانیان در دوران اشکانیان و
PDF آن (راه دریایی ابریشم)
25 -
ایرانیان؛ پیشگامان صنعت صید و پرورش مروارید
26 - بازرگانی دریایی ایرانیان با اروپا در دوران سامانیان 

27 - 

28 - 

29 - 

30 -  

]]>
ماهنامه دانشمند 2016-06-21T05:33:02+01:00 2016-06-21T05:33:02+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/12 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه دانشمند1394      1393       1393      خرداد               «هانون»  1393       اردیبهشت        مروارید در ایران باستان    1392      بهمن       &n نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه دانشمند1394      

1393      

 1393      خرداد               «هانون»
 
1393       اردیبهشت        مروارید در ایران باستان

   
 
1392      بهمن
                سهم ایرانیان در اختراع پاپوش های برف پیمایی

 
1392      دی 
                داستان علمی تخیلی، شهر سیاهپوشان

 
1392      تیر 
                 جوشان سودمند

  1392      خرداد              
هیولای بلوچستان

  1392      اردیبهشت        
دریای پارس و افسانه های آن

  1392      فروردین           
دانش آب شناسی در ایران باستان


  1391   اسفند    ایرانیان پایه گذار پرورش ماهی

  1391 بهمن          خشابهای دریای پارس

  1391     دی

  1383 اردیبهشت             گرم آبخوست تهران

  1383     اردیبهشت             نقش رایانه در فناوری فضایی


                              نخستین دریانوردی که به مدار بدون باد رسید.


  1383 مرداد                   تیر سیاره فراموش شده


  1382   دی و بهمن            بررسی و مطالعه تغییرات هوای شهر تهران]]>
فصلنامه کوه 2016-06-21T05:31:01+01:00 2016-06-21T05:31:01+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/9 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در فصلنامه کوهبهار 13951394 بهار                 One Day Matriarchy in Iran1393 زمستان         . 1393 پاییز1393 تابستان         Baluchiterium The beast of Baluchistan1393 بهار                 Martian Mountains1392 زمستان         Oregan1392 پاییز            &

نوشتارهای چاپ شده در فصلنامه کوه


بهار 13951394 بهار                 One Day Matriarchy in Iran


1393 زمستان         .
 


1393 پاییز

1393 تابستان         Baluchiterium The beast of Baluchistan


1393 بهار                 Martian Mountains

1392 زمستان         Oregan

1392 پاییز              Up on the Lava - Taftan

1392 تابستان

1392 بهار             RoodKhanThe Rubby castle

1391 زمستان              Savashi Starits

1391 بهار.                   Shahpour Cave

1390 زمستان.           Muddy Volcano 

 

بهار
 
1390.                 دریاچه شورمست،  معبد خورشید،  Azure Lakes.


1389 بهار.                 کامپیوتر و کوهنوردی.

1389 تابستان.           Up on the Gust Wind

1389 پاییز.               برفراز تندباد.

1389 زمستان.        برگی از تاریخ ایران باستان،  .GarChall

1388 تابستان.       خون اژدها (چشمه قیر روان) +پادشاهی یکروزه زنان.

1388 پاییز.             تنگه ساواشی، ِDesert Pearl Maranjab.

1388 زمستان.            Nozhian the Alkahest waterfall، Far from Easter Island.

1387 بهار.                  دشت هویج +لاله‌های واژگون.

1387 تابستان.            جاده هراز، شیرپلا.

1386 بهار.                  دریاچه اُوان.

1386 زمستان.            مرنجاب، ساختار باستانی خورهه.


]]>
ماهنامه علوم زمین و معدن 2016-02-19T06:40:10+01:00 2016-02-19T06:40:10+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/11 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه علوم زمین و معدن1 - مهر 1386                       عصر یخبندان کوچک و تاثیر آن بر ایران زمین و متن PDF آن2 - مهر 1387                       غار نخجیر و متن PDF آن3 - مرداد  1390.                   گنبدلران (تَشکوه) و نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه علوم زمین و معدن

1 - مهر 1386                       عصر یخبندان کوچک و تاثیر آن بر ایران زمین و متن PDF آن

2 - مهر 1387                       غار نخجیر و متن PDF آن

3 - مرداد  1390.                   گنبدلران (تَشکوه) و متن PDF آن

4 - شهریور  1391.               
هیولای پیش از تاریخ بلوچستان (بلوچی تریوم) و متن PDF آن

5 - اردیبهشت 1392.            واپسین پل  - ژئوتوریسم ورزنه بر بالین تالاب گاوخونی و متن PDF آن

6 - .... 1393.

]]>
دروس هواشناسی کوهستان 2016-02-08T09:18:09+01:00 2016-02-08T09:18:09+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/4 جعفر سپهری به امید خدا کتاب «هواشناسی و طبیعت گردی» به چاپ رسید.Micro Thunderدروس هواشناسی کوهستانبروشور هواشناسی و آذرخشبروشور هواشناسی و آذرخشدروس هواشناسی کوهستاندروس هواشناسی کوهستانهمایش کوهستان پاک و ایمنکتاب کوهستان پاک و ایمنطرح روی جلد کتاب هواشناسی کوهستان و طبیعت گردی
به امید خدا کتاب «هواشناسی و طبیعت گردی» به چاپ رسید.

Micro Thunder

دروس هواشناسی کوهستان

بروشور هواشناسی و آذرخش

بروشور هواشناسی و آذرخش

دروس هواشناسی کوهستان

دروس هواشناسی کوهستان

همایش کوهستان پاک و ایمن


کتاب کوهستان پاک و ایمن


طرح روی جلد کتاب هواشناسی کوهستان و طبیعت گردی


]]>
ماهنامه بندر و دریا 2015-07-23T06:13:03+01:00 2015-07-23T06:13:03+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/14 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه بندر و دریا1 - نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه بندر و دریا

1 -

]]>
ماهنامه نجوم و آسمان شب 2015-07-11T06:11:42+01:00 2015-07-11T06:11:42+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/13 جعفر سپهری نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه نجوم کوتوله های قهوه ای سرگذشت سنگ آسمانی نراق در ماهنامه و سایت.  بر فراز ابرها (پرواز در خورشیرگرفتگی 1374)كتاب فیذیك آل كاپون، مرداد 1393نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه آسمان شبنخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی دی 1391 آیا اینجا رصدگاه زرتشت بوده است؟ مهرو آبان 1391ردیابی شهابسنگ شروین                        فروردین 1394  نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه نجوم

 کوتوله های قهوه ای

 سرگذشت سنگ آسمانی نراق در ماهنامه و سایت.

 بر فراز ابرها (پرواز در خورشیرگرفتگی 1374)

كتاب فیذیك آل كاپون، مرداد 1393نوشتارهای چاپ شده در ماهنامه آسمان شب

نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی دی 1391

 آیا اینجا رصدگاه زرتشت بوده است؟ مهرو آبان 1391

ردیابی شهابسنگ شروین                        فروردین 1394 
]]>
میراث فرهنگی 2014-11-29T08:40:10+01:00 2014-11-29T08:40:10+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/6 جعفر سپهری فهرست نوشتارها در سایت پیشین میراث فرهنگی          آرامگاه کاوه آهنگر         چارتاقی نیاسر         اختراعات و ابتكارات ایرانیان در ناوبری و دریانوردی و نجوم         خشاب‌های دریای پارس         افسانه های دریای پارس         دریانوردان ایران در دوران ماد           آرامگاه کاوه آهنگر
         چارتاقی نیاسر
         اختراعات و ابتكارات ایرانیان در ناوبری و دریانوردی و نجوم
         خشاب‌های دریای پارس
         افسانه های دریای پارس
         دریانوردان ایران در دوران ماد
         دریانوردان ایرانی؛ هیدراسپ، بگیوس، مازان
         معبد خورشید، غار ورا
         شهر خورشید
         آرتاویلا، شهر مقدس

]]>
آبشار 2014-08-11T13:16:40+01:00 2014-08-11T13:16:40+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/15 جعفر سپهری ١ - آبشار نیاگارا۲ - آبشار نوژیان در ویکی پاکوب و شکاروطبیعت۳ - آبشار سمیرم در ۴ ـ آبشار پونه زار در ۵ - آبشار لوه در ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - 
١ - آبشار نیاگارا
۲ - آبشار نوژیان در ویکی پاکوب و شکاروطبیعت
۳ - آبشار سمیرم در 
۴ ـ آبشار پونه زار در 
۵ - آبشار لوه در 
۶ - 
۷ - 
۸ - 
۹ - 
۱۰ - 
۱۱ - 
۱۲ - 


]]>
دیدنی های ایران 2013-09-08T05:32:02+01:00 2013-09-08T05:32:02+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/5 جعفر سپهری نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی بخش نخست و بخش دوم (1 ، 2)هیولای بلوچستان گلپایگان 1 و گلپایگان 2 .لاکپشت خوشبخت ایرانیهیولای 20 تنی پیش از تاریخ در بلوچستانغم‌نامه ناو سلطنتی ایران در دریای خزریاقوت جنگل (دژ رودخان)اسپهبد شیرینورزنه، شهر سپیدجامگانگل افشان فیروزشاه

نخستین داستان علمی تخیلی در ادبیات ایرانی بخش نخست و بخش دوم (1 ، 2)


هیولای بلوچستان


 
گلپایگان 1 و گلپایگان 2 .

لاکپشت خوشبخت ایرانی

هیولای 20 تنی پیش از تاریخ در بلوچستان

غم‌نامه ناو سلطنتی ایران در دریای خزر


یاقوت جنگل (دژ رودخان)

اسپهبد شیرین

ورزنه، شهر سپیدجامگان

گل افشان فیروزشاه


]]>
مقالات همایش ها 2013-05-06T13:57:11+01:00 2013-05-06T13:57:11+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/16 جعفر سپهری بررسی چگالی باد در استان مرکزیورزش و پدیده جزیره گرمایی در شهرهانظامی گنجوی از دیدگاهی دیگراثر آلودگی گرمایی ناشی از تغییرات آب و هوا بر محیط زیست ایرانهمایش کوهستان پاک و ایمن
بررسی چگالی باد در استان مرکزی
ورزش و پدیده جزیره گرمایی در شهرها
نظامی گنجوی از دیدگاهی دیگر
اثر آلودگی گرمایی ناشی از تغییرات آب و هوا بر محیط زیست ایران
همایش کوهستان پاک و ایمن]]>
ایران کوه 2013-02-13T04:40:10+01:00 2013-02-13T04:40:10+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/17 جعفر سپهری لاک پشت خوشبخت ایرانی1 - کامپیوتر و کوهنوردی2 - اسفند 1387. پرسون در دوماهنامه شکاروطبیعت3 - 1390 فروردین  دژ رودخان در ماهنامه سفر4 - غار1 - گاز رادون2 -  غار دربند سمنان3 - غار کرفتو + پژوهش 4 - غار چالنخجیر5 - غار وراسروده پاییز در کوهستانآلودگی هوای تهرانکویر1 - مرنجاب و مرنجاب  در فصلنامه کوه و Maranjab 2 - لاک پشت خوشبخت ایرانی

1 - کامپیوتر و کوهنوردی
2 - اسفند 1387. پرسون در دوماهنامه شکاروطبیعت
3 - 1390 فروردین  دژ رودخان در ماهنامه سفر
4 -


غار
1 - گاز رادون
2 -  غار دربند سمنان
3 - غار کرفتو + پژوهش
4 - غار چالنخجیر
5 - غار ورا


سروده
پاییز در کوهستان
آلودگی هوای تهرانکویر
1 - مرنجاب و مرنجاب  در فصلنامه کوه و Maranjab

2 -

]]>
معبد خورشید - غار ورا 2013-01-15T06:31:02+01:00 2013-01-15T06:31:02+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/7 جعفر سپهری نوشتار غار ورا معبد خورشید در  ویکی پاکوب و جهرم نیوزنیروی دریایی ایران در دوران ساسانیانمعبد خورشید انجمن دوست داران میراث فرهنگی فارس نوشتار غار ورا معبد خورشید در 

ویکی پاکوب و جهرم نیوز

نیروی دریایی ایران در دوران ساسانیان

معبد خورشید

انجمن دوست داران میراث فرهنگی فارس]]>
چشمه قیر روان - خون اژدها 2013-01-14T11:47:58+01:00 2013-01-14T11:47:58+01:00 tag:http://sepehrnameh.mihanblog.com/post/3 جعفر سپهری در ویکی پاکوب و  چشمه قیر روان در ویکی پاکوب و  ]]>